Personuppgiftspolicy

By 25th maj 2018 Uncategorised No Comments

Version 1. 2018-05-24

Allmänt

IPG Mediabrands AB (”IPG” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, IPG:s mobila applikationer, andra framtida digitala kontaktytor och då du tar kontakt med IPG via kontaktuppgifterna på denna webbplats. IPG är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter tillhörande kontaktpersoner och företrädare hos IPG:s befintliga samt potentiella kunder och leverantörer.

Den här personuppgiftspolicyn (”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du ska känna dig trygg med att IPG som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”) och annan tillämplig integritetslagstiftning. Vi är transparenta med hur vi behandlar personuppgifter och det är viktigt för oss att respektera och värna enskildas rätt till integritet.

Denna Personuppgiftspolicy syftar till att allmänt beskriva hur IPG behandlar externa personuppgifter och informera dig som enskild om vår behandling av personuppgifter. Informationen här är generell och i många fall lämnas mer specifik information i ett avtal eller i annat sammanhang, som i sådant fall skall gälla i tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan.

Vem är vårt dataskyddsombud?

Deborah Price är dataskyddsombud för IPG nätverket och dess agenturer. Har ni direkta frågor om hur IPG globalt arbetar med GDPR vänligen kontakta Deborah Price via e-post eller telefon enligt kontaktuppgifter nedan.

Dataskyddsombud: Deborah Prince
Adress: 7-11 Herbrand Street, London, WC1N 1EX
Telefonnummer: 00 44 7773080536
E-postadress: GDPR.DPO@interpublic.com

Kontaktuppgifter i övrigt till oss lokalt i Sverige hittar du i slutet av detta dokument.


Personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till IPG

Du som besökare av IPG:s webbplats kan välja att lämna uppgifter till oss eller ta kontakt med oss genom e-post eller telefon. Information som du lämnar till IPG kan vara följande personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer och adress. Vid fritextfällt uppmanar IPG att beakta viss försiktighet vid ifyllnad av personuppgifter.

Personuppgifter till kontaktpersoner för (befintliga samt potentiella) kunder och leverantörer

IPG behandlar personuppgifter till kontaktpersoner och företrädare hos befintliga och potentiella kunder och leverantörer som IPG:

  1. har ett samarbete med eller intention att ingå ett samarbete med;
  2. ser som en potentiell framtida kund eller leverantör; eller
  3. har ingått ett kund- eller leverantörsavtal med.

Personuppgifterna som IPG behandlar är sedvanliga kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress. IPG har erhållit personuppgifterna vid kontakt med den befintliga eller potentiella kunden eller leverantören (vanligtvis registrerades arbetsgivare eller uppdragsgivare).

Cookies

IPG:s webbplats www.ium.se använder av kakor (cookies). När du besöker IUM:s webbplats blir du ombedd att samtycka till behandling av cookies. För att ta del av mer detaljerad information om hur vi använder oss av cookies på vår webbplats.

För vilka ändamål samt rättslig grund behandlar IPG dina uppgifter?

Besökare av webbplats eller person som tar kontakt med IPG

Ändamål

IPG behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla en hög servicenivå till dig som kontaktat IPG med frågor, uppdragsförfrågningar, synpunkter eller med anledning av andra eventuella övriga ärenden.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att IPG:s intresse att kunna tillhandahålla en hög servicenivå vid korrespondens eller övriga ärenden samt att du som tagit kontakt med IPG ska få ditt ärende hanterat och få sina frågor besvarade väger tyngre än dina rättigheter till skydd för dina personuppgifter.

Kontaktperson och företrädare för (befintliga samt potentiella) kunder och leverantörer

Ändamål

För att kunna ingå avtal med kunder och leverantörer behandlar IPG personuppgifter tillhörande personer som är kontaktpersoner och företrädare för kunder och leverantörer. IPG behandlar även kontaktinformation för att kunna fullfölja uppdrag, i marknadsföringssyfte och för att administrera kund- eller leverantörsförhållandet (såsom att kunna föra dialog med kunder och leverantörer och administrera avtalet). För potentiella kunder och leverantörer behandlar IPG kontaktpersonens personuppgifter i marknadsföringssyfte och med förhoppningen om att ingå ett framtida avtal eller samarbete.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av kontaktperson eller företrädares personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att IPG:s och kontaktpersonens intresse att kunna fullfölja uppdrag, administrera kund- och leverantörsförhållande eller få till stånd ett framtida samarbete ellerVilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?

Personuppgifter kan komma att överföras till IPG:s koncernbolag, underleverantörer eller andra som för IPG:s räkning utför tjänster.

Tredjelands överföring

IPG lagrar endast personuppgifter inom EU/EES. Om överföring till tredjeland sker kommer IPG att tillse att det finns en rättslig grund för en sådan överföring samt förse den registrerade med erforderlig information.

Uppgifts- och lagringsminimering

IPG samlar inte in mer uppgifter än vad som är nödvändigt för uppfyllandet av det ändamål för vilket personuppgifterna samlas in. Detta innebär att vi endast kommer att efterfråga personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten.

IPG sparar personuppgifter så länge det behövs med hänsyn till syftet med behandlingen om inte lag kräver att uppgifterna lagras längre. Personuppgifter i ett kund- eller leverantörsförhållande sparas inte längre än ett år efter att kund- eller leverantörsförhållandet upphört.

När det gäller e-post sker en kontinuerlig gallring och sådana e-postmeddelanden som inte längre är nödvändiga för IPG:s verksamhet raderas.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätten till information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i IPG:s register, som huvudregel utan kostnad (ett s.k. registerutdrag). Registerutdraget skickas normalt till dig inom en månad. Skulle det ta mer än en månad kommer IPG att informera dig om skälen till förseningen. Om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss.

Rätten till rättelse

Du som registrerad har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig som registrerad rättade. Du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade om de är relevanta med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rätten till radering

Du har rätt att vända dig till IPG och be om att få dina personuppgifter raderade. Personuppgifterna måste raderas i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

IPG har rätt att neka radering i vissa fall, bl.a. för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätten till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att IPG begränsar behandlingen av dina personuppgifter. En begränsning innebär att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsande syften. Rätten till begränsning gäller om du anser att uppgifterna är felaktiga och begär rättelse. I dessa fall kan du begära begräsning av behandlingen under tiden som IPG utreder uppgifternas korrekthet.

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har då rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller automatiserad behandling om behandlingen av personuppgifter stödjs på ett samtycke av dig som registrerad och detta gäller enbart sådana uppgifter som du själv har lämnat.

Rätten att göra invändningar

Du som registrerad har rätt att när som helst invända mot IPG:s behandling av dina personuppgifter.

Automatiserat beslutsfattande

Det sker inget automatiskt beslutsfattande.

Direkt marknadsföring

IPG kan komma att behandla dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte. IPG stödjer en sådan behandling efter en intresseavvägning där IPG:s intresse att marknadsföra sin verksamhet till potentiella och befintliga kunder väger tyngre än den registrerades rättigheter till skydd för sina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte. Om du invänder kommer vi upphöra med direkt marknadsföring som grundar sig på en intresseavvägning.

Du kan alltid återkalla till ditt samtycke

Om IPG behandlar personuppgifter om dig efter att du lämnat ditt samtycke till sådan behandling äger du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. IPG äger då inte rätt att fortsätta behandlingen ifråga (om det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen). Om du vill återkalla ett samtycke ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår av denna policy.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

IPG lägger stor vikt vid säkerheten för personuppgifter och har upprättat såväl tekniska som organisatoriska rutiner för att säkerställa att personuppgifterna inte går förlorade, manipuleras eller blir tillgängliga för obehörig. Samtliga bolag i koncernen arbetar enligt etablerade säkerhetsstandarder för hantering av information och anlitar endast leverantörer som ställer tillräckliga garantier för skyddet av personuppgifter och annan information. IPG uppdaterar fortlöpande rutiner och system för att garantera personuppgifternas säkerhet.

Tredjepartsapplikationer och externa hemsidor

I IPG:s verksamhet kan det förekomma hänvisningar till tredjepartsapplikationer och externa hemsidor som vi inte har kontroll över. Denna Personuppgiftspolicy omfattar endast sådan behandling som är direkt hänförlig till IPG:s behandling av personuppgifter och vi ansvarar inte för sådan behandling av personuppgifter som självständigt utförs av tredje part.

Du har alltid rätt att inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet

I Sverige kommer relevant tillsynsmyndighet vara Datainspektionen. Dit kan du som registrerad vända dig om du anser att IPG behandlar dina personuppgifter felaktigt eller om du får ett besked från oss som du inte håller med om och som rör behandling av personuppgifterna.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

IPG Mediabrands AB
Org. Nr. 556294-4461
Adress: Grev Turegatan 11 A, 114 46 Stockholm
Telefonnummer: +46 8 56 30 14 00
E-postadress: GDPR-info@ium.se

Uppdatering av denna Personuppgiftspolicy

IPG kan av olika skäl behöva uppdatera denna Personuppgiftspolicy. Vi uppmuntrar därför alla registrerade att kontinuerligt kontrollera om policyn har blivit uppdaterad genom att du som registrerad kontrollerar vår hemsida där en uppdaterad, från tid till annan, version kommer att finnas. Sker väsentliga förändringar av Personuppgiftspolicyn kommer detta att kommuniceras särskilt med dig som vid den tidpunkten är registrerad.